Genitalia

Provtagning

Handjur
Prov uttages från preputium och urethra med steril provtagningssvabb. Vid provtagningen skall svabben roteras mot den aktuella slemhinneytan.

Provsvabben nedföres i transporthylsa med transport- medium och förvaras i kylskåp intill den skickas till laboratorium.

Hondjur
Utföres helst under östrus då i regel mest relevanta bakteriella fynd erhålles. Provtagning görs efter införande av vaginalspeculum medels steril svabb och genom rotation mot slemhinnan.

Vid provtagning på ston användes speciell cervix / uterus provtagare. Provet införes i hylsa med transportmedium och förvaras i kylskåp tills dess det skickats till laboratorium.