Faeces

Provtagning
Prov för bakteriologisk undersökning av faeces tas ofta som svabbprover från rektum. För att provet ska vara representativt bör provet tas så långt in som möjligt.

Man bör också tänka på att om man vill rikta undersökningen mot flera vilka agens så kan flera svabbar behövas – en svabb kan ju inte delas till flera rör med flytande selektiva medier.

Istället kan faeces tas i en burk eller ett rör, om möjligt minst fem gram (eller fem ml) material.

För mikroaerofila eller anaeroba bakterier måste att adekvat transportmedium användas.

Tarmfloreundersökning på häst:
c:a 75 gr färsk träck läggs i plastpåse, knyts till och transporteras till laboratoriet.

Provet får vara högst 4 timmar gammalt då analys påbörjas