Endometrit hos sto

Provtagning

Prov tas under brunst. Vulvaområdet tvättas noga och desinficeras. Kontaminering från bakre genitalia i form av den normala cervix- och vaginalfloran undviks genom att använda:

Spekulum och 
Skyddad provtagningspinne
(Uterusprovtagare)

Vid undersökning avseende CEM (Contagious equine metritis) krävs speciellt provtagningsförfarande. Provtagningsutensilier med detaljerade provtagningsanvisningar kan erhållas från SVA, Uppsala.

Allmänt
Under fölsäsongen ökar risken för att ston drabbas av endometrit. Bakteriell endometrit är en av de vanligaste orsakerna till infertilitet och bidrar i hög grad till fetal död. Stona kan bli dräktiga medan de är infekterade men resorberar fostret, aborterar eller föder ett infekterat föl. Ston med endometrit har störst risk att förlora sitt foster under de första 35 dagarna. Incidensen endometrit ökar med hästens ålder. En rad olika anatomiska och kongenitala faktorer predisponerar för sjukdomen.


Bakteriologi
Ett stort antal bakterier kan isoleras vid endometrit. Av aeroba bakterier isoleras följande bakteriearter ofta:

Grampositiva kocker:  Staphylococcus aureus 
  Streptococcus equi subsp. zooepidemicus (S. zooepidemicus)
  Andra streptokockarter
   
Grampositiva stavar: Rhodococcus equi
   
Gramnegativa stavar: Escherichia coli
  Klebsiella pneumoniae
  Citrobacter spp
  Enterobacter
  Acinetobacter spp
  Bordetella bronchiseptica

Patogenes
De bakterier som orsakar endometriten kan komma från stoets egen cervikala eller vaginala flora, från hingstens preputium eller från omgivningen inklusive feces. Många olika bakteriearter tar sig normalt in i livmodern vid betäckning när cervix är slapp. Om dessa bakterier inte elimineras, utan får möjlighet att kolonisera livmodern, inom en vecka efter ovulationen kan detta leda till endometrit. Bakterierna koloniserar endometriet via cervix. Oförmåga hos livmoderns försvarsmekanismer leder till en persistent inflammation och enometrit. Normalt har livmodern ett hög effektivt immunförsvar som skyddar vid bakteriell kontaminering.

De viktigaste försvarsmekanismerna är fagocytos via neutrofila granulocyter, äggstockarnas endokrinologi och specifika försvarsmekanismer. Uterus är mest  resistent mot infektion under östrus och mest känslig under progesteronfasen. Under anöstrus är livmodern predisponerad för bakteriell infektion. Stona kommer vanligen i anöstrus om fostret dör och resorberas.

En endometrit som inte läker av sig självt eller behandlas övergår i metrit eller pyometra.

Diagnostik
Diagnostiska metoder som kan utföras i normala fall är:

Prov för bakteriologisk undersökning
Cytologi
Biopsier från endometriet
Rektal palpation

Cirka 75% av undersökta ston är bakteriologiskt positiva efter betäckning.
Hos betäckta hästar kan ett stort antal olika bakteriearter isoleras från cervixområdet.
Fynd av bakteriarter som ingår i den normala floran skall därför tolkas med försiktighet.
De bakteriologiska fynden bör ställas i relation till de cytologiska fynden.
Renkultur av en bakterieart i kombination med ett sinifikant inflammatoriskt svar talar för endometrit. Tolkning av den bakteriologiska undersökningen är komplex och för att kunna ställa en säker diagnos krävs stor bakteriologisk kompetens.
Uterusprover bör därför alltid skickas till ett laboratorium med kompetens inom klinisk bakteriologi.