Blododling

Provtagning
Två provtagningar som vardera omfattar 10 ml blod för aerob och anaerob blododlingsflaska rekommenderas för varje tillfälle.

Provtagningarna kan utföras i relativt snabb följd, men skall tas från olika "stickställen". Om blododling måste tas under pågående antibiotikabehandling bör detta ske strax innan nästa antibiotikados skall ges.

Blododlingsflaskor kan beställas från SVA orderavd. tel.018-67 43 00 eller från närmaste regionsjukhus inom humansjukvården.

Provtagningsteknik

1. Öppna venprovtagnings-setet. Spetsen med "strumpa" skruvas in i hållaren. Kontrollera att slangens Luerfattning sluter tätt i hållaren.
2. Avlägsna skyddslocken på flaskorna. Kontrollera att gummimembranet buktar inåt (dvs det är vacuum i flaskorna) och att buljongen inte är grumlig.
3. Torka av punktionsstället och flaskornas membran noga med sprit. Låt denna avdunsta före provtagning.
4. Stasa, avlägsna nålskydd och punktera venen.
5. Placera flaskorna lägre än punktionsstället för att förhindra backflöde.
6. För in flaskan i hållaren och punktera. Kontrollera att blodet rinner ned i flaskan.

Transport
Det är eftersträvansvärt att proverna omedelbart transporteras till lab. I avvaktan på transport kan flaskorna förvaras antingen i inkubator (35°C) eller vid rumstemperatur.
OBS! Flaskorna får ej ställas i kylskåp.

Svar och bedömning
Blododlingar avläses kontinuerligt under 5-7 dygn. Vid bakterieväxt lämnas preliminärsvar på e-mail, fax eller telefon. Utfallet av blododlingen måste alltid sättas i sitt kliniska sammanhang. Påvisande av Gram-negativa stavar (fra Enterobacteriacae) är sällan föroreningar. Däremot kan fynd av koagulasnegativa stafylokocker, mikrokocker, koryneforma stavar (difteroider) eller proprinibakterier som normalt förekommer som resident hudflora vara tecken på förorening. Bakterier av detta senare slag kan dock orsaka allvarliga infektioner hos immunsupprimerade patienter. Antalet bakterier kan i dessa fall vara få varför fynd i en enda flaska i vissa fall kan vara relevant.

Allmänt
Trots att förekomst av bakterier i blodet betraktas som ett allvarligt tillstånd förekommer relativt ofta en tillfällig utsöndring av ett fåtal bakterier till blodet från olika foci. Dessa bakterier tas snabbt om hand av blodets försvarsmekanismer och är i allmänhet ett ofarligt tillstånd för friska individer.

När många bakterier förekommer i blodet utan att den drabbade individen visar allvarliga symtom talar man om bakteriemi. Härvid är blodets försvarsmekanismer tillfälligt satta ur spel. Sepsis eller septikemi är ett allvarligt tillstånd där patogena bakterier förökar sig i blodet och därvid ger upphov till allvarliga, ofta livshotande symtom efter infektion av olika organ.

Diagnostik
Diagnosen "sepsis" ställs ofta med ledning av symtombild och klinisk-kemisk analys av blod. För att få en säker diagnos krävs också bakteriologisk undersökning i form av blododling. Bakteriell blodförgiftning utlöser ett kraftigt inflammatoriskt svar. Många bakterier bildar potenta exotoxiner, endotoxin (Gram-negativa) och peptidoglykan (Gram-positiva) som tillsammans med inflammatoriska mediatorer bidrar till detta. Den drabbade individens allmäntillstånd kan försämras snabbt och i det terminala stadiet utvecklas septisk chock. Härvid utvecklas hjärtsvikt, hypovolemi, respiratorisk dekompensation, metabolisk acidos och hypotension.